MPSC Departmental PSI Exam Test 02 - Question Papers || MPSC PSI Limited Departmental Examination paper Test -02

 Departmental PSI Exam Test - Question Papers - 02 || Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination paper Test -02

                                   [ Test Number 02 सोडवा  मोफत  ]

departmental psi question paper with answer in marathi pdf departmental psi question paper pdf download departmental psi pre question paper with answer in marathi pdf departmental psi pre exam question paper departmental psi question paper 2016 psi departmental exam books pdf free download departmental psi exam 2021 departmental psi exam 2016 answer key

                     नमस्कार मित्रांनो आपण  Departmental PSI Exam ची तयारी करत आहात का? तेव्हा Dept PSI Exam Syllabus पहिला असेलच त्या नुसार law पेपर ची तयारी करावी लागेल. आपण या ठिकाणी daily 10+ Question per पोस्ट टाकणार आहोत तेव्हा या वेबसाईट ला रोज भेट द्या आणि मोफत तयारी करा. 
           In this Post Dept PSI Exam 2021 Candidates can practice their both  Question papers. we are providing here Dept PSI Exam test of 10+ Question per post for study purpose. Dept PSI Exam Study Material are given below candidates must read this post end to end. Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination old paper links are given below Don't forgot to download it. Because Dept PSI Exam Previous year Paper PDF help to Candidates to understand paper pattern, to understand question Asking system, managing paper solving timing so Dept PSI Exam Old paper pdf are most important for candidates. Now solve following 10 Question first Answer are given below of this post. 
Best Of Luck...............☺
[ Test Number 02 ]

Dept PSI Exam Law Paper Test - 01 |पोलिसांची खात्यांतर्गत परीक्षा ची तयारी करिता आज  10 प्रश्न  अभ्यासा:-

1) चोरी बाबत खालील विधानाचा विचार करा अ) कलम ३७९ मध्ये व्याख्या दिलेली आहे ब) यासाठी तीन वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही क) चोरीच्या व्याख्ये मध्ये प्रामुख्याने जंगम मालमत्तेचा अंतर्भाव होतो

 1) अ व ब बरोबर क चूक
2) अ व ब चूक क बरोबर
3) अ , ब ,व क चूक
4) अ चूक,ब व क बरोबर

----------------------------------------------------------

२) भा.द. वी मधील कोणत्या प्रकरणातील गुन्हे पुन्हा केल्यास व सदर प्रकरणात दोषसिद्धी झाली असल्यास कलम 75 नुसार वाढीव शिक्षा होते? अ) प्रकरण १० ब) प्रकरण १२ क) प्रकरण १५ ड) प्रकरण १७
1) अ व ब
   2) ब व ड
  3) अ,ब, व ड
  4) अ,ब, व क

----------------------------------------------------------

३) कलम २९८ भा.द.वी संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा अ) सदरचे कलम हे धार्मिक भावना दुखवण्या संबधित आहे.ब) सदर कलमा अन्वये दोन वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते क) सदरचे कलम हे दखलपात्र आहे.

   1) अ व ब बरोबर क चूक
2) अ बरोबर ब व क चूक
3) अ चूक ब व क बरोबर
4) अ ब क तिन्ही बरोबर

----------------------------------------------------------

४)   फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ही राज्य घटनेच्या कोणत्या सूची मध्ये मोडते?
१)केंद्र सूची
२) राज्य सूची
३)समवर्ती सूची
४) कोणत्याही सूचित उपलब्ध नाही

----------------------------------------------------------

५) जर एखाद्या व्यक्तीला सत्र न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली तर कोणत्या न्यायालयाच्या मान्यतेने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते?

अ) अशी काही तरतूद नाही
ब) उच्च न्यायालय
क)सर्वोच्च न्यायालय
ड) 'ब' व 'क'

----------------------------------------------------------

६) ओळख परेड निर्जिव गोष्टींची घेऊ शकतो २ ) ओळख परेड ही व्यक्तीची घेतली जाते . बरोबर विधाने ओळखा

१ ) १ व २ बरोबर
२ ) १बरोबर, २ चूक
३ ) १ चूक , २ बरोबर
४ ) १ व २ चुक

----------------------------------------------------------

७) खालील स्फोटकाचा लाँग फॉर्म काय आहे? PETN

1)poly ethyl Tri nitrate
2)Proxy ethyl triode nitrate
3)penta erythritol tetra nitrate
4)poly ethenol triammonium nitrate

----------------------------------------------------------

८) डायटम टेस्ट कश्या साठी वापरली जाते?

1) गळफास
2) पाण्यात बुडून मृत्यू
3)मोटार अपघात
4) यापैकी नाही


----------------------------------------------------------

९) भारतीय दंड विधान संहितेत ' स्त्री ' ची व्याख्या दिलेली आहे 2) भारतीय दंड विधान संहितेत ' स्त्री ' ची व्याख्या कलम 354 मध्ये दिलेली आहे

1) अ चूक , ब बरोबर
2) अ बरोबर, ब चूक
3) अ व ब बरोबर
4) अ व ब चूक

----------------------------------------------------------

१०) अकस्मात मृत्यू झालेल्या प्रकरणाचा तपास कोणत्या कलमान्वये करता येतो

1) IPC 173
2)IPC 174
3) CrPC 173
4) CrPC 174

----------------------------------------------------------
वरील १० प्रश्नाची उत्तरे खाली दिलेली आहेत  (Answers Given Below ):- 

प्रश्न क्र.०१)  उत्तर ;- ४) अ चूक,ब व क बरोबर
प्रश्न क्र.०२)  उत्तर :-   2) ब व ड
प्रश्न क्र.०३) उत्तर :-  2) अ बरोबर ब व क चूक
प्रश्न क्र.०४) उत्तर :-  ३)समवर्ती सूची
प्रश्न क्र.०५) उत्तर :- ब) उच्च न्यायालय
प्रश्न क्र.०६) उत्तर :- १ ) १ व २ बरोबर
प्रश्न क्र.०७) उत्तर :- 3)penta erythritol tetra nitrate
प्रश्न क्र.०८)उत्तर :- पाण्यात बुडून मृत्यू
प्रश्न क्र.०९) उत्तर :- 2) अ बरोबर, ब चूक
प्रश्न क्र.१०) उत्तर :- 4) CrPC 174
( important Note :-  If you any correction or change required in above Question so please don't forgot to comments below )

मित्रानो मागील टेस्ट क्रमांक ०१ सोडवली  कि नाही? नसेल सोडवली तर येथे क्लिक करा आणि सोडवा व अभ्यासा. 
Dept PSI Exam Study Material  देण्याचा हा आमचा छोटासा प्रयत्न कसा वाटला comment मध्ये नक्की कळवा. MPSC Departmental PSI Exam Test 02 अभ्यासा रोज एकदा तरी भेट द्या आणि रोजरोज नवीन टेस्ट सोडवा अगदी मोफत..

धन्यवाद मित्रांनो ....................

Post a Comment

0 Comments

close